żywność w m-cu styczeń 2017

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016  w miesiącu styczniu 2017 rozdysponowano 12.950 kg żywności ( mleko UHT, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy ) dla niespełna 1000 osób z terenu miasta Kalisza. Dla naszych jednostek w terenie wydaliśmy ok.31.100 kg żywności dla ok. 5030 osób.

W chwili obecnej wydajemy następujące art.żywnościowe : mleko UHT, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, szynka drobiowa, gulasz wieprz. z warzywami, cukier biały, olej rzepakowy i ser podpuszczkowy.

Przypominamy, iż magazyn nasz ( wejście od ul. Lipowej ) czynny jest w każdy poniedziałek (oraz doraźnie od wtorku do piątku) w godz. 8.00 – 15.30

Dla podopiecznych z terenu PKPS w Szczytnikach i M-GOPS Raszków zorganizowane zostały szkolenia z zakresu zdrowego żywienia dla 43 osób i gospodarowania budżetem domowym dla 32 osób.

 

informacja – zmiana kryterium dochodowego

Pomocą żywnościową w ramach programu Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby
w rodzinie
.
Niniejsza zmiana obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.
Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej prosimy o zgłaszanie się do naszej siedziby przy ul. Górnośląskiej 6, bądź do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 1, celem otrzymania skierowania.

 

 

Żywność w listopadzie i grudniu 2016

W m-cach listopad – grudzień wydawane były/ są dla podopiecznych następujące artykuły spożywcze :

fasola biała, makaron jajeczny, powidła śliwkowe, groszek z marchewką, olej rzepakowy, mleko UHT, szynka drobiowa.

W m-cu listopadzie wydano beneficjentom z terenu miasta Kalisza żywność w ilości  9.075,45 kg. Żywność odebrało ok.850 osób

Na terenach podległych naszemu zarządowi w m-cu listopadzie zorganizowano szkolenia z zakresu zdrowego żywienia i gospodarowania budżetem domowym. Ze szkoleń skorzystały  292 osoby, z Pleszewa, Doruchowa, Stawiszyna, Opatówka i Liskowa.

informacja o Podprogramie 2015

Z  Programu FEAD -Podprogram 2015  ogólnie skorzystało 7.476 osób ( w tym 2.586 dzieci ) z terenu miasta Kalisza i gmin : Blizanów, Brzeziny, Doruchów, Gołuchów, Koźminek, Lisków,Opatówek, Perzów, Szczytniki, Godziesze, Mycielin, Stawiszyn, Pleszew, Żelazków.

Wydano żywność w ilości 404.258,8 kg.

Żywność FEAD

W miesiącu wrześniu i październiku 2016 r. ZO PKPS w Kaliszu i jednostki w terenie rozdysponowały ogółem  94,6 ton żywności wśród osób wymagających pomocy, na co składa się :

1. Mleko UHT                                                                   17939,0 l

2. Herbatniki                                                                      463,0 kg

3. Ryż biały                                                                      22558,0 kg

4. Groszek z marchewką                                              14399,6 kg

5. Fasola biała konserwowa                                           741,6 kg

6. Powidła śliwkowe                                                       540,0 kg

7. Gulasz wieprzowy z warzywami                          17692,75 kg

8. Olej rzepakowy                                                       20254,0 l

Pomocą powyższą objęto 5040 osób.

W tym samym okresie prowadzone były warsztaty szkoleniowe w zakresie:

1. Zasady zdrowego żywienia

2. Zarządzanie budżetem domowym

Warsztaty odbyły się w Kaliszu, Blizanowie i Sieroszewicach.  W warsztatach udział wzięły 154 osoby.

ROZDZIELNICTWO

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Kaliszu informuje, że z dniem 19 września 2016 r. rozpoczyna rozdzielnictwo żywności FEAD dla osób skierowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu miasta Kalisza jak i w podległych jednostkach terenowych i partnerów

PODPROGRAM 2016

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Kaliszu przystąpił do dalszej realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, który trwa od miesiąca sierpnia 2016 do miesiąca czerwca 2017 r.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) do pomocy kwalifikują się osoby i rodziny spełniające kryteria dochodowe tj. 951,00 zł. dla osoby samotnej i 771,00 zł. dla jednego członka rodziny. Podstawą do wydania żywności jest skierowanie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Artykuły spożywcze osobom zakwalifikowanym wydawane będą w następujących ilościach:

 1. Makaron jajeczny                                                         5 kg. na osobę
 2. Ryż biały                                                                         5 kg. na osobę
 3. Herbatniki                                                                     2 kg na osobę
 4. Mleko UHT                                                                    9 l na osobę
 5. Ser podpuszczkowy dojrzewający                             2,4 kg na osobę
 6. Groszek z marchewką                                                 3,2 kg na osobę
 7. Fasola biała                                                                   3,2 kg na osobę
 8. Koncentrat pomidorowy                                            1,28 kg na osobę
 9. Powidła śliwkowe                                                        1,2 kg na osobę
 10. Gulasz wieprzowy z warzywami                               4,25 kg na osobę
 11. Filet z makreli w oleju                                                1,36 kg na osobę
 12. Szynka drobiowa                                                         2,7 kg na osobę
 13. Cukier biały                                                                  4 kg na osobę
 14. Olej rzepakowy                                                            4 kg na osobę

Razem na osobę przypada 48,59 kg żywności, która będzie wydawana sukcesywnie przez cały okres realizacji Podprogramu 2016

Żywność rozprowadzana będzie na terenie miasta Kalisza oraz w jednostkach podległych ZO PKPS w Kaliszu . Do dystrybucji żywności pozyskano również Partnerów :  GOPS Mycielin,  MGOPS Pleszew, MGOPS Raszków,  GOPS Sieroszewice,  MGOPS Stawiszyn,  GOPS Żelazków.

W trakcie rozdzielnictwa żywności prowadzone będą działania towarzyszące na zasadzie szkoleń , warsztatów w Kaliszu i w terenie. Szkolenia rozpoczną się w miesiącu październiku i będą trwały przez okres realizacji Podprogramu 2016

 

 

Żywność FEAD

Przez cały okres realizacji programu żywnościowego FEAD Podprogram 2015 trwały intensywne prace w zakresie dystrybucji żywności dla beneficjentów. Z chwilą otrzymania żywności od producenta następowało wydawanie dla ludności. Punkty wydawania żywności były czynne codziennie. Wraz z rozdzielnictwem żywności prowadzone były szkolenia współtowarzyszące w zakresie żywienia, „Warsztaty kulinarne i dietetyczne” oraz „gospodarowania budżetem domowym”. Szkolenia prowadzone były przez profesjonalistów we wszystkich jednostkach realizujących pomoc żywnościową. Ze szkoleń  skorzystały wszystkie osoby, które wyraziły chęć do uczestnictwa. Ogółem z całego terenu działania szkoleniem objęto 1205 osób.

 

 

 

dary FEAD

ZO PKPS w Kaliszu informuje o poszerzeniu Punktów dystrybucji darów żywnościowych FEAD w II półroczu 2015 r.  Oprócz naszych jednostek terenowych dary żywnościowe  FEAD rozdzielają dla swoich podopiecznych :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie z siedziba w Słuszkowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie

Obecnie z pomocy Żywnościowej FEAD na terenie naszego działania korzysta 6507 podopiecznych

 

 

Dary żywnościowe FEAD

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Kaliszu informuje,iż począwszy od miesiąca czerwca br. sukcesywnie prowadzi rozdzielnictwo pomocy żywnościowej FEAD dla mieszkańców Kalisza. Magazyn czynny jest w każdy poniedziałek w godz. od 8,00 do 15,30, wejście do magazynu od ulicy Lipowej. Jeżeli zachodzi potrzeba żywność wydawana jest w każdy dzień tygodnia .Wydajemy takie artykuły jak : mleko, makaron, ryż,kasza jęczmienna, cukier, płatki kukurydziane, klopsiki, mielonka, dżem i wiele innych, zgodnie z normami ustalonymi przez MPiPS . Również wszystkie nasze podległe jednostki terenowe z powiatu kaliskiego, kępińskiego,pleszewskiego, ostrzeszowskiego równolegle prowadzą rozdzielnictwo wszystkich artykułów na swoim terenie działania.
Jednocześnie z rozdzielnictwem darów żywnościowych FEAD prowadzimy działania towarzyszące POPŻ 2015 takie jak:
– grupa wsparcia dla samotnych matek
-warsztaty kulinarne
-warsztaty edukacji ekonomicznej ( zarządzanie budżetem domowym)
-zdrowe żywienie ( warsztaty dietetyczne)
Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem od miesiąca września 2015 do miesiąca lutego 2016 r. O terminach informują plakaty na poszczególnych placówkach w terenie działania.

PKPS ZO w Kaliszu prosi o kontakt jednostki uprawnione do podjęcia współpracy w zakresie dystrybucji darów FEAD na rok 2016 tel. 62 757-56-11