Cele

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnych, chorym, samotnym zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezdomnym.

Celem PKPS jest również kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

Dla celów prowadzonej działalności pozyskujemy środki finansowe i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych, a także z własnej działalności gospodarczej i innych źródeł prawem dozwolonych.

PKPS dla realizacji zadań zleconych otrzymuje środki od zleceniodawcy.