FEAD 2018

Przygotowujemy się do rozpoczęcia następnego podprogramu z programu żywnościowego FEAD- podprogram 2018. Przypominamy, iż program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 r i trwać będzie do maja 2019 r.  Osoby zainteresowane, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, tj. 1.268 zł dla osoby samotnej  i 1028 zł dla osoby w rodzinie, mogą składać już skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania wydają pracownicy socjalni w MOPS ie ( GOPS-ach).

Prosimy także o zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących w/w programu.

Punkt przyjmowania skierowań i dystrybucji żywności : Kalisz, ul. Górnośląska 6 ( wejście od ul. Lipowej ).

Nadmieniamy, że zajmujemy się dystrybucją  żywności dla osób z terenu miasta Kalisza oraz ościennych gmin : w Blizanowie, Brzezinach, Doruchowie, Koźminku, Liskowie, Opatówku, Perzowie, Szczytnikach, Stawiszynie, Pleszewie, Raszkowie, Mycielinie, Sieroszewicach i Żelazkowie. Do tego podprogramu przystąpił również GOPS w Czajkowie.

W ramach programu dla beneficjentów prowadzimy działania towarzyszące w postaci szkoleń z zakresu zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej – gospodarowanie budżetem domowym.

 

FEAD – podprogram 2017 – podsumowanie

Dnia 30. czerwca br. zakończył się kolejny podprogram z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla najuboższych osób. W programie uczestniczyły osoby/ rodziny z terenu miasta Kalisza oraz naszych jednostek terenowych i GOPS-ów.  Łącznie rozdysponowaliśmy  331.355,2 kg zywności na kwotę 1.632.785,62 zł. Wydawane były następujące art. spożywcze: groszek z marchewką w ilości – 25.800 kg, fasola biała – 25.800 kg, koncentrat pomidorowy – 11.264 kg, buraczki wiórki – 6.720 kg, powidła śliwkowe – 9.828 kg, makaron jajeczny – 29.120 kg, makaron kukurydziany  bezglutenowy – 3.360 kg, ryż biały – 26.400 kg, kasza gryczana – 12.960 kg, herbatniki maślane – 3.740 kg, mleko UHT – 45.360 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 15.500 kg, szynka drobiowa – 19.699,2 kg, szynka wieprzowa mielona – 13.478,4 kg, pasztet wieprz. – 3.993,6 kg, kabanosy wieprz, – 2.073,6 kg, filet z makreli w oleju – 11.328,8 kg, cukier biały – 25.920 kg, miód nektarowy wielokwiatowy – 2.073,6 kg, olej rzepakowy – 25.920 l, gulasz wieprz. z warzywami – 11.016 kg

Podział żywności na poszczególne zarządy/GOPS -y :

Kalisz – wydano  żywności w ilości ;  61.148,18 kg,  na kwotę  303.160,94 zł .  Z pomocy skorzystało :    1224 os                    Blizanów –  wydano  żywności w ilości   27.033,18 kg  na kwotę  136.655,48 zł   Z pomocy skorzystało :    534 osoby             Brzeziny –   wydano  żywności w ilości   28.609,92 kg na kwotę   140.287,44 zł    Z pomocy skorzystało:    520 osób        Doruchów –  wydano  żywności w ilośc  19.525,34 kg na kwotę      96.173,75 zł    Z pomocy skorzystały:      382 0s.                Koźminek – wydano  żywności w iloSci    9.208,12 kg  na kwotę    45.398,78 zł    Z pomocy skorzystało :    174 os                   Lisków      –  wydano  żywności w ilości  12.039,8  kg   na kwotę     59.349,32 zł   Z pomocy skorzystało :    246 os               Opatówek  – wydano  żywności w ilości  19.305,32 kg na kwotę      95.106,66 zł   Z pomocy skorzystało :    401 os
Perzów   –      wydano  żywności w ilości   6.002,06 kg  na kwotę     25.195,60 zł    Z pomocy skorzystało:    118 osób                Szczytniki  –  wydano  żywności w ilości 19.808,07 kg na kwotę     98.108,25 zł    Z pomocy skorzystało:    349 os
GOPS Mycielin –   wydano  żywności :   13.792,74 kg  na kwotę      67.972,37 zł     Z pomocy skorzystało:   268 os
GOPS Sieroszewice –   wydano  żywności : 14.166,51 kg na kwotę  69.154,52 zł     Z pomocy skorzystało:   282 os
GOPS Żelazków    –   wydano  żywności :     8.957,06 kg  na kwotę  44.105,96 zł    Z pomocy skorzystało:   177 osób           M-GOPS Raszków   – wydano  żywności :  14.732,62 kg  na kwotę   72.143,77 zł    Z pomocy skorzystało :  306 osób             M-GOPS Pleszew     – wydano  żywności :  58.674,08 kg  na kwotę  288.006,47 zł  Z pomocy skorzystało :  1138 os             M-GOPS Stawiszyn  –  wydano  żywności : 18.352,20 kg na kwotę      91.966,30 zł   Z pomocy skorzystało  :  380 osób

 Razem :         6499 osób

Od poczatku programu żywnosciowego FEAD – podprogram 2014 – osoby uczestniczące w dystrybucji zywności i prowadzeniu rozliczeń na terenach OPL( zarządów gminnych i GOPS-ów) czynią to społecznie.  W  podprogramie 2017 osób tych było 60.

W Podprogramie 2017  przeprowadzono działania towarzyszące( szkolenia ) w zakresie zdrowego żywienia – 17 szkoleń dla 338 osób oraz  17 szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej dla 339 osób. W szkoleniach brały udział osoby z w/w placówek.

 

informacja

Informacyjnie podaje się, że z dniem 30 czerwca br. kończy się program żywnościowy FEAD – podprogram 2017 i jednocześnie zostaje zakończone wydawanie artykułów żywnościowych. Stany magazynowe na dzień 30.czerwca pozostaną zerowe.
Planowane szkolenia zgodnie z Wytycznymi IZ  zostały wykonane w 100 %.
We wszystkich placówkach prowadzących dystrybucję żywności zamieszczone są widoczne informacje o możliwości składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące.  W okresie trwania programu we wszystkich punktach dystrybucji nie odnotowano żadnych skarg. Zamieszczone są także informacje o składzie ilosciowym i asortymentowym zestawu na dany podprogram w widocznym miejscu dla beneficjentów, oraz plakaty dot. Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020, kończącym się Podprogramem 2017 i perspektywa realizacji Podprogram 2018.

 

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych „RODO” zamieszczamy obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych pracowników oraz osób korzystających z pomocy żywnościowej, odzieżowej i usług opiekuńczych.

 

Obowiązek informacyjny dla pracowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawcę:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ………………………………. .

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zatrudnienia oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od czasu ustania stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków pracodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,  informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ………………………………. .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z punktu usług opiekuńczych Administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z punktu usług opiekuńczych.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,  informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ………………………………. .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z magazynu odzieżowego Administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z magazynu odzieżowego.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,  informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ………………………………. .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z magazynu żywności Administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z magazynu żywności.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

informacja

Uprzejmie informujemy, iż nasz magazyn przy ul. Lipowej  od dnia 28 .maja br. czynny będzie codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 16.00. Prosimy zainteresowane osoby o odbieranie żywności FEAD, gdyż został miesiąc do rozdysponowania artykułów.

punkty wydawania żywności

W m-cu kwietniu na terenie miasta Kalisza wydaliśmy dla beneficjentów programu  FEAD   4.392,22 kg żywności, a w terenie   21.876.32 kg.
W ramach programu  rozdaliśmy ulotki z przepisami kulinarnymi dla  354 osób
Przypominamy, iż nasze punkty odbioru zywności mieszczą się :
Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

podsumowanie I kwartału 2018roku

W m-cach styczeń – marzec 2018 w ramach programu FEAD – podprogram 2017 rozdysponowaliśmy łącznie  116.967,88 kg żywności :  cukier biały, olej rzepakowy, ryż biały, mleko UHT, szynka wieprzowa, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, groszek z marchewką, fasola biała, makaron jajeczny, makaron kukur. bezglutenowy, ser podpuszczkowy ,gulasz wieprz z warzywami, filet z makreli w oleju, kasza gryczana, buraczki wiórki, powidła sliwkowe, koncentrat pomidorowy, herbatniki maślane, miód nektarowy wielokwiatowy oraz kabanosy wieprzowe.

Odbyły się szkolenia z zakresu zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej

w m-cu styczniu :  w Kaliszu    –  4 osoby uczestniczyły w obydwu  szkoleniach

w Szczytnikach – 18 osób

w m-cu lutym :  w Mycielinie –  10 osób

w m-cu marcu : w Koźminku  –  14 osób

w Raszkowie –  26 osób

w Żelazkowie –  15 osób

Razem ze szkoleń skorzystało 87 osób.

 

szkolenia w m-cu styczniu 2018

W m-cu styczniu 2018r zrealizowane zostały działania towarzyszące w ramach programu FEAD.
Przeprowadzono szkolenia w Kaliszu i Szczytnikach.  W Kaliszu udział wzięły 4 osoby ( 25 osób zostało zakwalifikowanych do wzięcia udziału ) w szkoleniach z zakresu zdrowego żywienia i edukacji ekonomicznej. W Szczytnikach ze szkoleń skorzystało 18 osób.

jednostki realizujące program FEAD – podprogram 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W realizacji podprogramu  2017  uczestniczą następujące jednostki :

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz ( punkt wydawania żywności ul. Górnośląska 6- wejście od ul. Lipowej, czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.30 )

Zarząd Gminny PKPS w Blizanowie, Blizanów 2 nr 5a,  62-814 Blizanów   ( punkt wydawania żywności – Janków Pierwszy 101 )

Zarząd Gminny PKPS w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8,  62-874 Brzeziny    ( punkt wydawania żywności – ul. 1000- lecia 3 )

Zarząd Gminny PKPS w Doruchowie, ul. Kępińska 13,  63-505 Doruchów   ( punkt wydawania żywności  – ul. Kaliska 1 )

Zarząd Gminny PKPS w Koźminku, ul. Kościuszki 7,  62-840 Koźminek   ( punkt wydawania żywności – ul. Kosciuszki 7 – GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Liskowie, ul. ks. W.Blizińskiego 56,  62-850 Lisków   ( punkt wydawania żywności   – ul. Ks. W.Blizińskiego 56-GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Opatówku,  Plac Wolności 14,  6-860 Opatówek   ( punkt wydawania żywności – Plac Wolności 14 _ GOPS )

Zarząd Gminny PKPS w Perzowie, Perzów 78,  63-642 Perzów   ( punkt wydawania żywności – Perzów 77 – Ośrodek Kultury )

Zarząd Gminny PKPS w Szczytnikach,  Szczytniki 30,  62-865 Szczytniki   ( punkt wydawania żywności – Szczytniki 30 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie,  Korzeniew 114,  63-831 Korzeniew   (punkt wydawania żywności – Korzeniew 114 – GOPS )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,  ul. Ostrowska 93,  63-405 Sieroszewice  (punkt wydawania żywności- ul. Kościelna 42 Ołobok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135,  62-817 Żelazków  (punkt wydawania żywności – Żelazków 135 – GOPS )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,  ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew ( punkt wydawania żywności – ul. Malińska 34  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn   ( punkt wydawania żywności- ul. Starościńska 4, Stawiszyn  – sala OSP  )

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie, Przybysławice 42, 63-440 Raszków  ( punkt wydawania żywności – Przybysławice 42 _GOPS  )

 

 

 

szkolenia- Kalisz

Informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2018r ( piątek ) zostaną zorganizowane szkolenia w zakresie zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej dla beneficjentów programu żywnościowego FEAD – podprogram 2017 z terenu miasta Kalisza. Osoby zainteresowane zapraszamy w tym dniu na godz. 9.00 do Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Częstochowskiej 25. Prosimy o wcześniejsze zadeklarowanie udziału w naszej siedzibie ( ul. Górnośląska 6 ) lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.