Usługi opiekuńcze

Opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w domu jest jedną z podstawowych form działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Realizacją usług opiekuńczych zajmujemy się od 1976 roku..

Zadania zlecone w postaci usług opiekuńczych Polski Komitet Pomocy Społecznej wykonuje na podstawie porozumień zawartych z samorządami i państwowymi jednostkami pomocy społecznej, a także z innymi zleceniodawcami. Na realizację zadań zleconych otrzymujemy środki od zleceniodawcy.

W ramach świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunki domowe Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej są realizowane : usługi gospodarcze,  higieniczne, pielęgnacyjne i zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Dysponujemy dobrze przeszkoloną i przygotowaną kadrą, dbającą o wysoki poziom świadczonych usług . Dążymy do tego, by były to osoby kompetentne, uczciwe i troskliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Opiekunki PKPS opierają swoje relacje z podopiecznymi na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Ich opiekuńcza rola opiera się na zaspokajaniu potrzeb podopiecznych w ramach dostępnych środków, świadczeniu usług wysokiej jakości, efektywnie ale jednocześnie kulturalnie, z poszanowaniem praw i godności ludzkiej.

Celem usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS jest utrzymanie i polepszenie poziomu życia ludzi, których życzeniem jest pozostawać we własnym domu, a którzy z powodu choroby lub fizycznej niesprawności są niezdolni do wykonywania podstawowych funkcji życiowych.

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,  informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ………………………………. .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z punktu usług opiekuńczych Administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z punktu usług opiekuńczych.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.