Program żywnościowy FEAD – podprogram 2021 – wydłużony

W wytycznych dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 ( FEAD) – podprogram 2021 wprowadzone zostały zmiany :

– okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych został przedłużony na okres nie dłużej niż do października 2022r. Termin ten może być w uzasadnionych przypadkach skrócony , nie bardziej jednak niż do lipca 2022r.

– od dnia 01.stycznia 2022r  wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej :                                                                                      1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł  dla osoby w rodzinie.